Shri Bhausaheb Hire Medical College, Dhule.
(Established :1989)

Sr.No Honorable Dean Name From To
1 Dr. Prabhakar Sadashiv Pattki 20-6-89 22-08-91
2 Dr. Chandrakant D. Shirole (Adhoc) 23-8-91 25-06-93
3 Dr. Kalyani A. Athnikar (Adhoc) 03-08-93 29-05-94
4 Dr. Balkrushna G. Vaghmare 30-05-94 11-06-98
5 Dr. Chandrakant D. Shirole 12-06-98 27-04-00
6 Dr. Nandkumar V. Dravid 28-04-00 02-09-01
7 Dr. Archana Parulkar 03-09-01 06-06-03
8 Dr. S. M. Phuse 10-06-03 30-06-04
9 Dr. Nandkumar V. Dravid 01-07-04 30-06-07
10 Dr. Ratan T. Bagle 30-06-07 07-01-08
11 Dr. Jagdambprasad R. Beeranjan 08-01-08 30-09-09
12 Dr. Satishkumar S. Gupta 30-09-09 31-08-17
13 Dr. Shivhari V. Ghorpade (Adhoc) 01-09-17 04-02-18
14 Dr. Ajay N. Kevliya 05-02-18 09-04-18
15 Dr. Shivhari V. Ghorpade (Adhoc) 10-04-18 28-06-18
16 Dr. Meenakshi Gajbhiye 26-06-18 17-09-19
17 Dr. Nagsen N. Ramraje 17-09-19